Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Deratizace
6
Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů 6.4.2024
7
Ukliďme Česko 7.4.2024
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Kanalizace > Vypouštění odpadních vod

Vypouštění odpadních vod

Kanalizační síť 

V naší obci máme kanalizaci pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální čistírnou odpadních vod.

Již od roku 2001 platí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, který nařizuje vypouštět do kanalizace pouze přečištěné odpadní vody. Vlastníci všech nemovitostí tedy měli přes 20 let čas se na změnu připravit. Do veřejné kanalizace mohou být vypouštěny pouze odpadní vody předčištěné v domovních čistících zařízeních a v limitech znečištění daných kanalizačním řádem obce. Kanalizační řád vychází z hodnot uvedených v Rozhodnutí vodoprávního úřadu o povolení vypouštění odpadních vod z kanalizace do vod povrchových. Abychom splnili povinnosti dané legislativou, musíme provést řadu opatření, která se týkají i vás, odběratelů.

 

Vlastník, provozovatel kanalizace

Obec Mžany je vlastníkem a provozovatelem veřejné kanalizace a odpovídá za hodnoty odpadních vod, které jsou do ní vypouštěny. Dodržování těchto hodnot musí vyžadovat po každém odběrateli, tedy vlastnících nemovitosti napojené na kanalizaci.

 

Povolení k vypouštění odpadních vod

Stávající Povolení k vypouštění odpadních vod pro obec Mžany je platné do 31.1.2025. Následné povolení bude nařizovat ještě přísnější hodnoty vypouštěných odpadních vod, a na to se musíme připravit. Nedodržení hodnot vypouštěných odpadních vod do kanalizace znamená pro obec a následně odběratele vysoké finanční sankce.

 

Způsoby likvidace odpadních vod

Odpadní vody jsou v naší obci odváděny několika způsoby:

  • do obecní kanalizace
  • vsakem na pozemku
  • bezodtokové odpadní jímky (žumpy).

Odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace

Vlastník nemovitosti (odběratel), ze které jsou odpadní vody odváděny do veřejné kanalizace, je povinen uzavřít s obcí Smlouvu o odvádění odpadních vod. Ta stanoví v souladu s kanalizačním řádem obce limity vypouštěných odpadních vod, které je odběratel povinen plnit. Odvádění pouze dešťových vod do kanalizace se smlouva netýká. Smlouva je dostupná na obecním úřadě.
V případě sporu má obec jako vlastník a provozovatel kanalizace právo přistoupit ke kamerovým zkouškám úseku kanalizace a následně až k případnému zaslepení výpusti.

Pro splnění přísných hodnot vypouštěných odpadních vod je nutné instalovat dočišťovací zařízení (např. domovní čistírnu odpadních vod, tříkomorový biologický septik a dočišťovací biologický – pískový filtr). Toto zařízení je nutné instalovat nejpozději do 31.1.2025, aby jakost vypouštěných odpadních vod splňovala platné limity v souladu s vydaným povolením k vypouštění odpadních vod příslušného vodoprávního úřadu.

Obec Mžany schválila finanční podporu na rekonstrukci zařízení pro čištění odpadních vod. Příspěvek na jeden rodinný dům je 25 000 Kč.

 

Odvádění odpadních vod do vod podzemních prostřednictvím půdních vrstev (vsakem)

Také podléhá Povolení vydanému Magistrátem města Hradec Králové a platí pro něj přísnější limity dané nařízením vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
Existenci Povolení k vypouštění odpadních vod kontroluje přímo Magistrát města Hradec Králové a v případě porušení zákonné povinnosti postihuje vlastníka nemovitosti vysokou pokutou.

Odvádění odpadních vod do bezodtokové jímky (žumpy)

V případě odvádění odpadních vod do bezodtokové jímky je vlastník nemovitosti povinen na vyzvání doložit obecnímu úřadu potvrzení o pravidelném vyvážení jímky, a to až 2 roky zpětně. Množství vyvezených odpadních vod musí odpovídat počtu osob obývajících nemovitost, přičemž 1 osoba dle směrných čísel vyprodukuje ročně 36 m³ odpadních vod.

Stočné

Stočné se momentálně v našich obcích neplatí.

 

Rádi vám na obecním úřadě pomůžeme konzultací nebo zprostředkováním kontaktu na odborníky, kteří vám s pořízením dočišťovacího zařízení a dalšími náležitostmi mohou pomoci.