Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5
Deratizace
6
Sběr železného šrotu a elektrospotřebičů 6.4.2024
7
Ukliďme Česko 7.4.2024
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Informace > Potřebuji si vyřídit > Evidence obyvatel, doklady

Potřebuji si vyřídit - evidence obyvatel, doklady

Přihlášení k trvalému pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy (úředně ověřené podpisy zmocnitele i zmocněnce),

 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,

 • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu,

 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Kde životní situaci řešit
Obecní úřad Mžany, v úředních hodinách
Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je možné používat pouze originální tiskopis),

 • prokázat totožnost platným občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou např. platný cestovní pas nebo platný řidičský průkaz,  předložení pouze rodného listu není dostatečné k jednoznačnému ztotožnění přihlašované osoby,

 • doložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Poplatky
Správní poplatek ve výši 50 Kč, občané mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.  
Formuláře, elektronická služba

Je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, který je k dispozici na obecním úřadě.

podrobné informace

 

Odhlášení od trvalého pobytu

Informace
Odhlášení od trvalého pobytu se na obecním úřadě Mžany nehlásí. Úřad se změnu trvalého pobytu dozví z centrální evidence obyvatel.

 

Zrušení trvalého pobytu

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby (dále jen "navrhovatel"), např. nájemce, provozovatel ubytovny. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část. 

Kde životní situaci řešit
Obecní úřad Mžany, v úředních hodinách
Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při zrušení údaje o místu trvalého pobytu je navrhovatel povinen:

 • podat písemný návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu,

 • prokázat existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana - zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část,

  • doložit rozsudek o rozvodu (jde-li o rušení pobytu rozvedenému partnerovi),

  • doložit rozsudek určovací žaloby o užívacím právu (pokud proběhlo soudní řízení),

  • doložit potvrzení o odhlášení z plateb spojených s užíváním bytu, předávací protokol bytu-domu…,

 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti,

 • doložit vlastnické právo nebo jiné užívací právo (nájemní smlouvu), pokud si existenci tohoto práva nemůže ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí,

 • doložit potvrzení o zaplacení správního poplatku.

Upozornění navrhovatel:

Povinnost prokázat důvody ke zrušení TP je na navrhovateli. Ohlašovna nemůže za navrhovatele shromažďovat důkazy, které povedou v důsledku k vyhovění žádosti a tudíž ke zrušení TP dotčené osoby. Správní orgán musí zůstat nestranný (dle SŘ).

Poplatky
Správní poplatek ve výši 100 Kč za každou osobu uvedenou v návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu.  
Formuláře, elektronická služba

Návrh na zrušení TP 

 podrobné informace 

 

Výdej dat z EO

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Obyvatel starší 15 let,
 • za obyvatele mladšího 15 let a za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, žádá o poskytnutí údajů jeho zákonný zástupce nebo opatrovník.
Kde životní situaci řešit
Obecní úřad Mžany, v úředních hodinách
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Doklad totožnosti.
Poplatky
Správní poplatek ve výši 50 Kč za každou započatou stránku.
Formuláře, elektronická služba

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

podrobné informace

 

 

Občanský průkaz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Občan starší 15 let - předložením dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu (občanský průkaz, rodný list, cestovní pas apod.). 
 • Za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce; místo zákonného zástupce může žádost podat poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – předložením dokladů opravňující zastupování občana
 • Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven - předložením dokladů opravňující zastupování občana, povinnost předložit rovněž rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti
 • Za občana, který dosáhl věku 18 let, kterému brání duševní porucha samostatně právně jednat, může jednat člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci

Upozornění:

K podání žádosti o vydání občanského průkazu nelze zmocnit jinou osobu

Kde životní situaci řešit

Úřad obce s rozšířenou působností - Hradec Králové, Hořice, Nový Bydžov, ...

Nelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o vydání prvního občanského průkazu:

 • rodný list,
 • občanský průkaz jednoho z rodičů (zákonných zástupců) v případě žádosti občana mladšího 15 let.

Žádost o výměnu občanského průkazu:

 • dosavadní občanský průkaz.
Poplatky
Správní poplatek podle typu žádosti. 
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace

 

Cestovní pas

Kdo je oprávněn v této věci jednat

 
 • Občan starší 15, ale až do doby zletilosti, tj. do 18 let musí přijít v doprovodu zákonného zástupce, poručníka, opatrovníka, pěstouna, osoby, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitele zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které je nezletilý občan svěřen do osobní péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pro snadnější pořízení fotografie doporučujeme rodičům dětí ve věku do 1/2 roku s sebou přinést dětskou autosedačku (tzv. "vajíčko").
Kde životní situaci řešit

Úřad obce s rozšířenou působností - Hradec Králové, Hořice, Nový Bydžov, ...

Nelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo apod.), např. platný občanský průkaz (u občanů, kteří nemají občanský průkaz, platný cestovní pas, jiné platné doklady, např. originál rodného nebo oddacího listu), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky),
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, např. rodný list nebo občanský průkaz rodiče.
Poplatky
Správní poplatek podle typu žádosti. 
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace

 

Řidičský průkaz

Kdo je oprávněn v této věci jednat

Osoba, které bylo uděleno řidičské oprávnění.
Kde životní situaci řešit

Úřad obce s rozšířenou působností - Hradec Králové, Hořice, Nový Bydžov, ...

Nelze zařídit na OÚ Mžany.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Doklad o odborné způsobilosti (tj. doklad o úspěšném složení zkoušky po absolvování v autoškole),
 • platný doklad totožnosti (občanský průkaz),
 • posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Poplatky
Správní poplatek ve výši 200 Kč. 
Formuláře, elektronická služba
 

podrobné informace